Закон україни про оренду державного та комунального майна

Главная / Закон україни про оренду державного та комунального майна

Про оренду державного та комунального майна
Стаття 9. Порядок укладення договору оренди

1. Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди, направляють заяву, проект договору оренди, а також інші документи згідно з переліком, що визначається Фондом державного майна України , відповідному орендодавцеві, зазначеному у статті 5 цього Закону.

2. У разі надходження до орендодавця заяви про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств, створених у процесі приватизації, орендодавець за умови відсутності заборони на передачу майна в оренду у п’ятиденний строк після дати реєстрації заяви надсилає копії матеріалів органу, уповноваженому управляти відповідним майном, а у разі якщо:

підприємство, його структурний підрозділ, щодо цілісного майнового комплексу якого надійшла заява про оренду, або ініціатор укладення договору оренди згідно із законодавством займають монопольне становище на ринку;

внаслідок укладення договору оренди підприємець або група підприємців можуть зайняти монопольне становище на ринку;

сумарна вартість активів або сумарний обсяг реалізації товарів , що належать об’єкту оренди та ініціаторові укладення договору оренди, перевищують показники, визначені законодавством, — також до органу Антимонопольного комітету України.

Орган Антимонопольного комітету України розглядає надіслані йому матеріали і протягом п’ятнадцяти днів після їх надходження надсилає орендодавцеві висновки про можливість оренди та умови договору оренди.

У разі порушення провадження у справі про банкрутство керівник або орган управління боржника виключно за погодженням з розпорядником майна подає орендодавцеві матеріали щодо оренди нерухомого майна, копію яких орендодавець у п’ятиденний строк після дати реєстрації заяви надсилає органу, уповноваженому управляти відповідним майном.

3. Орган, уповноважений управляти державним майном, розглядає подані йому матеріали і протягом п’ятнадцяти днів після їх надходження надсилає орендодавцеві висновки про умови договору оренди або про відмову в укладенні договору оренди.

Органи, уповноважені управляти майном, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, розглядають подані матеріали і протягом п’ятнадцяти днів після надходження матеріалів повідомляють підприємство про своє рішення . При розгляді матеріалів щодо передачі в оренду нерухомого майна можуть враховуватися пропозиції місцевої державної адміністрації, відповідного органу місцевого самоврядування щодо розміщення бюджетних установ і організацій.

У разі наявності пропозиції місцевої державної адміністрації, відповідного органу місцевого самоврядування щодо розміщення бюджетних установ і організацій органи, уповноважені управляти майном, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, можуть у цей же термін запропонувати підприємству, заснованому на майні, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, укласти договір оренди нерухомого майна з бюджетною установою, організацією.

Якщо орендодавець не одержав у встановлений термін висновків органу, уповноваженого управляти державним майном, дозволу, відмови чи пропозицій від органу, уповноваженого управляти відповідним майном, укласти договір оренди нерухомого майна з бюджетною установою, організацією, висновків органу Антимонопольного комітету України, укладення договору оренди вважається з цими органами погодженим.

У разі, коли підприємство не погоджується з пропозицією укласти договір оренди нерухомого майна з бюджетною установою, організацією, органи, уповноважені управляти майном, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, можуть без згоди підприємства укласти договір оренди нерухомого майна з бюджетною установою, організацією.

4. Орендодавець протягом п’яти днів після погодження умов договору оренди з органом, уповноваженим управляти відповідним майном, а в разі якщо заява про оренду майна не потребує узгодження, протягом 15 днів після дати її реєстрації розміщує в офіційних друкованих засобах масової інформації та на веб-сайтах орендодавців оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору оренди і повідомляє про це заявника.

Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення орендодавець приймає заяви про оренду відповідного майна.

Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв орендодавець своїм наказом ухвалює рішення за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди. У разі якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником. У разі надходження двох і більше заяв орендодавець оголошує конкурс на право оренди.

У разі надходження заяви про оренду майна на короткий строк (не більше п’яти днів та без права продовження строку дії договору оренди) або заяви від бюджетної установи, музею, підприємства чи громадської організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національної творчої спілки або її члена під творчі майстерні), релігійної організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, громадської організації ветеранів або інвалідів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, державних та комунальних спеціалізованих підприємств, установ та закладів соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», Пенсійного фонду України та його органів, державних видавництв і підприємств книгорозповсюдження, вітчизняних видавництв та підприємств книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру), оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується і договір оренди укладається з таким заявником без проведення конкурсу. Законами України можуть бути визначені інші випадки передачі державного та комунального майна в оренду без проведення конкурсу.

Порядок визначення обсягу книжкової продукції державною мовою затверджується Кабінетом Міністрів України.

У договорі оренди приміщень, укладеному відповідно до абзацу четвертого цієї частини з державним видавництвом, підприємством книгорозповсюдження, вітчизняним видавництвом, підприємством книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою , передбачається умова стосовно того, що недотримання орендарем вимоги щодо підготовки, випуску та розповсюдження книжкової продукції державною мовою в обсязі не менш як 50 відсотків є підставою для розірвання договору оренди в установленому законодавством порядку.

У разі надходження заяви від дипломатичного представництва чи консульської установи іноземної держави, представництва міжнародної міжурядової організації в Україні про оренду майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується.

Надання в оренду дипломатичним представництвам та консульським установам іноземних держав, представництвам міжнародних міжурядових організацій в Україні нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами здійснюється без проведення конкурсу.

Укладення договору оренди із суб’єктами виборчого процесу з метою проведення публічних заходів під час та на період виборчої кампанії здійснюється без проведення конкурсу в порядку черговості надходження відповідних заяв до орендодавця.

Фонд державного майна України, його регіональні відділення під час розгляду матеріалів про передачу в оренду нерухомого майна враховують пропозиції центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо розміщення бюджетних установ.

Орендодавець відмовляє в укладенні договору оренди в разі, якщо:

прийнято рішення про приватизацію або передприватизаційну підготовку цих об’єктів;

об’єкт включено до переліку підприємств, що потребують залучення іноземних інвестицій, згідно з рішенням Кабінету Міністрів України чи органів місцевого самоврядування;

орган Антимонопольного комітету України не дає згоди, виходячи з підстав, наведених в абзацах другому — четвертому частини другої цієї статті;

орган, уповноважений управляти майном, не дає згоди на укладення договору оренди;

орендодавець, зазначений в абзацах другому і третьому статті 5 цього Закону, прийняв рішення про укладення договору оренди нерухомого майна з бюджетною установою;

є інші підстави, передбачені законом.

5. З моменту надходження до орендодавця заяви та проекту договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу щодо такого майна підприємству забороняється здійснювати купівлю, продаж, передачу, обмін, надання в безоплатне користування, списання майна, придбання цінних паперів, одержання кредитів у розмірах, що перевищують середньорічний рівень за останні три роки. У разі якщо зазначені дії необхідні для ефективного функціонування підприємства, його структурного підрозділу, вони вчиняються з дозволу органу, уповноваженого управляти відповідним майном.

6. Порядок проведення конкурсу визначається: Кабінетом Міністрів України — для об’єктів, що перебувають у державній власності; органами, визначеними Верховною Радою Автономної Республіки Крим, — для об’єктів, що належать Автономній Республіці Крим; органами місцевого самоврядування — для об’єктів, що перебувають у комунальній власності.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендодавець надсилає копії проекту договору та інших матеріалів відповідним органам, зазначеним у частині другій цієї статті, у п’ятиденний термін після дати затвердження результатів конкурсу.

8. У разі відмови в укладенні договору оренди, а також неодержання відповіді у встановлений термін заінтересовані особи мають право звернутися за захистом своїх інтересів до суду.

kodeksy.com.ua

Про внесення змін до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»

№ 1905-IV від 28 червня 2004 р.

Про внесення змін до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

І. Внести до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 15, ст. 99, N 31, ст. 244; 1998 р., N 11 — 12, ст. 42, N 18, ст. 88, N 49, ст. 301; 1999 р., N 29, ст. 239, N 48, ст. 411; 2000 р., N 33 — 34, ст. 272; 2001 р., N 31, ст. 146; 2002 р., N 2, ст. 5, N 30, ст.205) такі зміни:

1) слово «Орендою» замінити цифрою і словом «1. Орендою»;

2) доповнити частиною другою такого змісту:

«2. Державну політику у сфері оренди здійснюють: Кабінет Міністрів України, а також Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва — щодо державного майна; органи, уповноважені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, — щодо майна, яке належить Автономній Республіці Крим; органи місцевого самоврядування — щодо майна, яке перебуває в комунальній власності».

2. Частину другу статті 4 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:

«об’єкти державної власності, що мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про приватизацію державного майна», а також об’єкти, включені до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, затвердженого Законом України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», які випускають підакцизну продукцію».

3. У абзаці четвертому статті 5 слова «нерухомого майна площею до 200 кв. м» замінити словами «нерухомого майна, загальна площа яких не перевищує 200 кв. м на одне підприємство».

4. Абзац другий частини першої статті 6 викласти у такій редакції:

«Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди державного майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов’язана зареєструватись як суб’єкт підприємницької діяльності».

5. Частину першу статті 7 доповнити реченням такого змісту:

«Орендодавець може оголосити конкурс на право оренди майна у порядку, встановленому частиною сьомою статті 9 цього Закону».

6. У абзаці першому частини третьої статті 9 слова «про можливість оренди та умови договору оренди» замінити словами «про умови договору оренди або про відмову в укладенні договору оренди».

1) частину першу після абзацу сьомого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

«забезпечення виконання зобов’язань — неустойка (штраф, пеня), порука, завдаток, гарантія тощо;

порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об’єкта оренди».

У зв’язку з цим абзаци восьмий — десятий вважати відповідно абзацами десятим — дванадцятим;

2) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

«2. Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди відповідного майна. Типові договори оренди державного майна розробляє і затверджує Фонд державного майна України, типові договори оренди майна, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, затверджують відповідно Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування».

У зв’язку з цим частини другу — четверту вважати відповідно частинами третьою — п’ятою.

8. У частині другій статті 13:

1) абзац перший викласти у такій редакції:

«2. Орендоване майно (крім таких видів нерухомого майна, як приміщення, частини будівель, споруд, а також іншого окремого індивідуально визначеного майна) включається до балансу орендаря із зазначенням, що це майно є орендованим»;

2) у абзаці другому слова «Орендоване нерухоме» та «залишається» замінити відповідно словами «Орендовані приміщення, частини будівель, споруд» та «залишаються».

1) у частині другій після слів «Методика розрахунку» доповнити словами «пропорції розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем»;

2) у частині четвертій слова «і низькорентабельних» виключити;

3) частину п’яту доповнити новим абзацом першим такого змісту:

«5. Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва використовують отриману відповідно до законодавства частину орендної плати для виконання організаційних функцій орендодавця».

У зв’язку з цим абзац перший вважати абзацом другим.

1) частину другу викласти у такій редакції:

«2. Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однієї з сторін, якщо з незалежних від них обставин істотно змінився стан об’єкта оренди, а також в інших випадках, встановлених законодавчими актами України»;

2) частину третю виключити.

11. Частину третю статті 22 викласти в такій редакції:

«3. Плата за суборенду цього майна, яку отримує орендар, не повинна перевищувати орендної плати орендаря.

Порядок використання плати за суборенду майна визначається: Кабінетом Міністрів України — для об’єктів, що перебувають у державній власності; органами, уповноваженими Верховною Радою Автономної Республіки Крим, — для об’єктів, що належать Автономній Республіці Крим; органами місцевого самоврядування — для об’єктів, що перебувають у комунальній власності».

12. У частині третій статті 23:

1) абзац перший після слова «підрозділи» доповнити словами «будівлі та споруди»;

2) у абзаці другому слова «орендоване нерухоме» замінити словами «орендовані приміщення, частини будівель і споруд».

1) у абзаці другому частини другої після слів «зазначені кошти» доповнити словами «в межах збільшення в результаті цих поліпшень вартості орендованого майна, визначеної в установленому законодавством порядку, яке відбулося в результаті таких поліпшень»;

2) у частині третій:

а) слова «за вказівкою орендодавця зобов’язаний передати об’єкт оренди відповідному підприємству» замінити словами «окремого індивідуально визначеного майна зобов’язаний повернути це майно відповідному підприємству, господарському товариству, створеному в процесі приватизації (корпоратизації), або його правонаступнику»;

б) доповнити абзацом другим такого змісту:

«У разі припинення за цих же обставин договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу орендар за згодою орендодавця передає об’єкт оренди органу, який до укладення договору оренди здійснював повноваження з управління відповідним майном. Зазначений орган або його правонаступник зобов’язаний протягом тридцяти днів прийняти об’єкт оренди в своє управління».

14. Доповнити статтею 32 такого змісту:

«Стаття 32. Контроль за використанням майна, переданого в оренду

Контроль за використанням майна, переданого в оренду (крім іншого окремого індивідуально визначеного майна), покладається на органи, які відповідно до цього Закону здійснюють державну політику у сфері оренди.

Контроль за використанням іншого окремого індивідуально визначеного майна, переданого в оренду, здійснюють органи, уповноважені управляти підприємством, яке є орендодавцем цього майна».

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

www.spfu.gov.ua

Закон україни про оренду державного та комунального майна

Про оренду державного та комунального майна

Цей Закон покликаний забезпечити підвищення ефективності використання державного та комунального майна шляхом передачі його в оренду фізичним та юридичним особам. ( Преамбула в редакції Законів N 768/97-ВР від 23.12.97; N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99 )

Стаття 1. Завдання Закону

1. Цей Закон регулює:

організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду майна державних підприємств та організацій, підприємств, заснованих на майні, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності (далі — підприємства), їх структурних підрозділів; ( Абзац другий частини першої статті 1 в редакції Закону N 768/97-ВР від 23.12.97 )

майнові відносини між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання державного майна, майна, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності. ( Абзац третій частини першої статті 1 в редакції Закону N 768/97-ВР від 23.12.97 )

( Частину другу статті 1 виключено на підставі Закону N 768/97-ВР від 23.12.97 )

2. Відносини оренди рухомого та нерухомого майна, об’єктів майнового комплексу Національної академії наук України та галузевих академій наук регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про особливості правового режиму майнового комплексу Національної академії наук України та галузевих академій наук» ( 3065-14 ). ( Статтю 1 доповнено частиною другою згідно із Законом N 3065-III ( 3065-14 ) від 07.02.2002, із змінами, внесеними згідно із Законами N 1911-IV ( 1911-15 ) від 29.06.2004 )

3. Відносини оренди рухомого та нерухомого майна, закріпленого за військовими частинами, закладами, установами та організаціями Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які ведуть його облік у спеціальному порядку, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про господарську діяльність у Збройних Силах України» ( 1076-14 ). ( Статтю 1 доповнено частиною згідно із Законом N 1083-XIV ( 1083-14 ) від 21.09.99 )

4. Оренда майна інших форм власності може регулюватися положеннями цього Закону, якщо інше не передбачено законодавством та договором оренди.

Оренда майна інших форм власності регулюється положеннями цього Закону, якщо орендарями є державні підприємства, в тому числі Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта». ( Частину статті 1 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 2680-III ( 2680-14 ) від 13.09.2001 )

Стаття 2. Оренда

1. Орендою є засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.

2. Державну політику у сфері оренди здійснюють: Кабінет Міністрів України, а також Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва — щодо державного майна; органи, уповноважені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, — щодо майна, яке належить Автономній Республіці Крим; органи місцевого самоврядування — щодо майна, яке перебуває в комунальній власності. ( Статтю 2 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004 )

( Стаття 2 в редакції Закону N 768/97-ВР від 23.12.97, із змінами, внесеними згідно із Законом N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004 )

Стаття 3. Правові засади оренди державного майна, майна, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності

Відносини щодо оренди державного майна, майна, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, регулюються договором оренди, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. ( Стаття 3 в редакції Закону N 768/97-ВР від 23.12.97 )

Стаття 4. Об’єкти оренди

1. Об’єктами оренди за цим Законом є:

цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць). Цілісним майновим комплексом є господарський об’єкт з завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг) з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання. У разі виділення цілісного майнового комплексу структурного підрозділу підприємства складається розподільчий баланс. ( Абзац другий частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 768/97-ВР від 23.12.97 )

Грошові кошти та цінні папери з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості орендодавець надає орендареві на умовах кредиту за ставкою рефінансування Національного банку України, а інші оборотні матеріальні засоби викуповуються орендарем. Порядок викупу оборотних матеріальних засобів та використання грошових коштів, одержаних від їх викупу, а також грошових коштів, наданих орендареві на умовах кредиту відповідно до цієї статті, визначаються Кабінетом Міністрів України;

нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно підприємств; ( Абзац четвертий частини першої статті 4 в редакції Закону N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99 )

майно, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації). ( Абзац п’ятий частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 768/97-ВР від 23.12.97; в редакції Закону N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99 )

2. Не можуть бути об’єктами оренди:

цілісні майнові комплекси державних підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), що здійснюють діяльність, передбачену частиною першою статті 4 Закону України «Про підприємництво» ( 698-12 );

цілісні майнові комплекси казенних підприємств; ( Частину другу статті 4 доповнено абзацом третім згідно із Законом N 177-XIV ( 177-14 ) від 14.10.98 )

цілісні майнові комплекси структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць) казенних підприємств, що здійснюють діяльність, передбачену частиною першою статті 4 Закону України «Про підприємництво»; ( Частину другу статті 4 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 177-XIV ( 177-14 ) від 14.10.98 )

об’єкти державної власності, що мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про приватизацію державного майна» ( 2163-12 ) (крім пам’яток культурної спадщини), а також об’єкти, включені до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, затвердженого Законом України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» ( 847-14 ), які випускають підакцизну продукцію, крім цілісних майнових комплексів, які випускають підакцизну продукцію, переданих в оренду до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» ( 1905-15 ) від 29 червня 2004 року.

3. Законодавчими актами України може бути доповнено перелік підприємств, майнові комплекси яких не можуть бути об’єктами оренди. ( Частина третя статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 768/97-ВР від 23.12.97 )

Стаття 5. Орендодавці

Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва — щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), що є державною власністю, крім майна, що належить до майнового комплексу Національної академії наук України та галузевих академій наук; ( Абзац другий статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законами N 768/97-ВР від 23.12.97; N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99, N 3065-III ( 3065-14 ) від 07.02.2002, N 1911-IV ( 1911-15 ) від 29.06.2004 )

органи, уповноважені Верховною Радою Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування управляти майном, — щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, яке відповідно належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності; ( Абзац третій статті 5 в редакції Закону N 768/97-ВР від 23.12.97 )

підприємства — щодо окремого індивідуально визначеного майна та нерухомого майна, загальна площа яких не перевищує на одне підприємство, а з дозволу органів, зазначених в абзацах другому та третьому цієї статті, — також щодо структурних підрозділів підприємств (філій, цехів, дільниць) та нерухомого майна, що перевищує площу . ( Абзац четвертий статті 5 в редакції Законів N 768/97-ВР від 23.12.97; N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99, N 2680-III ( 2680-14 ) від 13.09.2001, із змінами, внесеними згідно із Законом N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004 )

Стаття 6. Орендарі

1. Орендарями згідно з цим Законом можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства. ( Абзац перший частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 768/97-ВР від 23.12.97 )

Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди державного майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов’язана зареєструватись як суб’єкт підприємницької діяльності. ( Абзац другий частини першої статті 6 в редакції Закону N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004 )

2. Особливості оренди майна для здійснення підприємницької та іншої діяльності громадянами та юридичними особами іноземних держав та особами без громадянства визначаються законодавством України. ( Частина друга статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 768/97-ВР від 23.12.97 )

Стаття 7. Ініціатива (пропозиція) щодо оренди майна

1. Ініціатива щодо оренди майна може виходити від фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями відповідно до статті 6 цього Закону, пропозиція може надходити від орендодавців, зазначених у статті 5 цього Закону. Орендодавець може оголосити конкурс на право оренди майна у порядку, встановленому частиною сьомою статті 9 цього Закону. ( Частина перша статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004 )

2. За наявності ініціативи щодо оренди цілісного майнового комплексу орендодавець у триденний термін повинен повідомити про це трудовий колектив підприємства, його структурного підрозділу, щодо майна якого подано заяву про оренду.

3. Трудовий колектив протягом п’ятнадцяти днів, враховуючи день отримання повідомлення про наявність заяви (ініціативи) щодо оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, має право прийняти рішення про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, утворити господарське товариство та подати орендодавцю у встановленому порядку заяву щодо оренди відповідного майна.

( Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 768/97-ВРвід 23.12.97 )

Стаття 8. Порядок прийняття рішення трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу про оренду цілісного майнового комплексу

1. Рішення трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу про оренду цілісного майнового комплексу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів трудового колективу підприємства. Ініціативу щодо оренди структурного підрозділу повинна підтримати більш як половина складу трудового колективу цього підрозділу.

2. Після прийняття рішення про оренду цілісного майнового комплексу члени трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу засновують відповідно до чинного законодавства господарське товариство.

3. До реєстрації у встановленому порядку статуту господарського товариства кожен член трудового колективу підприємства або його структурного підрозділу, цілісний майновий комплекс якого передається в оренду, має право вступити у зазначене господарське товариство на підставі особистої заяви.

4. Створене членами трудового колективу господарське товариство має переважне перед іншими фізичними та юридичними особами право на укладення договору оренди майна того підприємства, структурного підрозділу, де створене це товариство. ( Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 768/97-ВРвід 23.12.97 )

Стаття 9. Порядок укладення договору оренди

1. Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди, направляють заяву, проект договору оренди, а також інші документи згідно з переліком, що визначається Фондом державного майна України (далі — матеріали), відповідному орендодавцеві, зазначеному у статті 5 цього Закону. ( Частина перша статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законами N 768/97-ВР від 23.12.97; N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99 )

2. У разі надходження до орендодавця заяви про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), орендодавець у п’ятиденний строк після дати реєстрації заяви надсилає копії матеріалів органу, уповноваженому управляти відповідним майном, а у разі якщо: ( Абзац перший частини другої статті 9 в редакції Законів N 768/97-ВР від 23.12.97; N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99 )

dnaop.com

Смотрите так же:

  • Наказание за уголовное правонарушение Виды уголовной ответственности. Понятие уголовной ответственности. Уголовная ответственность – это один из видов юридической ответственности, заключающийся в предусмотренном УК ограничении прав и свобод лиц, виновных в совершении преступления. Уголовная ответственность применяется в […]
  • Закон республики коми о социальной поддержке населения в республике коми Закон Республики Коми от 12 ноября 2004 г. N 55-РЗ "О социальной поддержке населения в Республике Коми" (с изменениями от 5 марта, 14 мая, 9 ноября 2005 г., 6 октября, 15 ноября, 7 декабря 2006 г., 5 марта, 21 сентября 2007 г., 4 мая, 18 ноября, 23 д Закон Республики Коми от 12 ноября […]
  • Юрист по медицинскому праву вакансии Медицинский адвокат вакансии На моем месте работы потеряли мою медицинскую книжку ((( Есть юрист, очень нужна консультация специалиста. Сможешь ли ты доказать факт утери МК именно работодателем? Не сможешь, управляющая не о чём. Юрист, вакансии в Москве.рафик работы с 9 до 18 часов, 5 2, […]
  • Вершинин правила дорожного движения от а до я Скачать бесплатно ulltrass 30-03-2016, 19:33 310 Узнайте, как легко изучить правила дорожного движения, а так же понять все их тонкости, не читая нудную книжку и тонны макулатуры с комментариями. При создании курса я учел все трудности и недостатки, которые вызывает […]
  • Ст 3222 ук рф оправдательный приговор Постановление Президиума Ростовского областного суда от 29 сентября 2011 г. N 44г-118 Дело о компенсации морального вреда, причиненного в результате незаконного осуждения, направлено на новое рассмотрение, поскольку выводы судов первой и кассационной инстанций основаны на неверном […]
  • Правила оформлення пояснювальної записки прикладная математика Вимоги до оформлення пояснювальної записки Пояснювальна записка до курсової роботи містить такі складові елементи: 1. Титульний аркуш.2. Реферат.3. Зміст.4. Завдання до курсової роботи або постановка задачі.5. Вступ.6. Теоретична частина.7. Опис програми: загальна […]
  • Грамота разрешавшая князьям править Тест по теме «МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ НАШЕСТВИЕ НА РУСЬ».docx Тест по теме «МОНГОЛО­ТАТАРСКОЕ НАШЕСТВИЕ НА РУСЬ»Задание: выберите один правильный вариант ответа1. Монгольское военно­кочевое государство было образовано в: а) 1216 г. б) 1206 г. в) 1236 г. г) 1226 г.2. Основное занятие монголов: […]
  • Приказ минтранса 27 от 09031995 г Приказ Минтранса РФ от 5 февраля 2010 г. N 27 "О Порядке ведения Реестра аккредитованных организаций на проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств" (с изменениями и дополнениями) Приказ Минтранса РФ от 5 февраля 2010 г. N 27"О Порядке ведения […]