Закон україни про державний кадастр україни

Главная / Закон україни про державний кадастр україни

Про Державний земельний кадастр
Стаття 26. Внесення відомостей до Поземельної книги

1. При відкритті Поземельної книги відомості до неї вносяться на підставі документації, яка подана для державної реєстрації земельної ділянки (крім відомостей про власників та користувачів земельної ділянки).

2. Відомості про віднесення земельної ділянки до земель іншої адміністративно-територіальної одиниці, про зміну нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка відбулася внаслідок проведення нормативної грошової оцінки земель адміністративно-територіальних одиниць, про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, вносяться до Поземельної книги без подання заяв, зазначених у частині третій цієї статті, на підставі документації, яка є підставою для внесення таких відомостей, а також рішень про її затвердження (якщо згідно із законом документація підлягає затвердженню), поданої органом, що прийняв рішення про таке затвердження.

3. Зміни до відомостей про земельну ділянку (крім випадків, визначених у частині другій цієї статті) вносяться до Поземельної книги за заявою власника або користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності на підставі документації, передбаченої цим Законом.

4. Для внесення змін до відомостей Поземельної книги щодо цільового призначення земельної ділянки, складу угідь, нормативної грошової оцінки, а також до відомостей про межі земельної ділянки (у разі їх встановлення (відновлення) за фактичним використанням земельної ділянки) заявник подає до органу, який здійснює ведення Поземельної книги:

заяву за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру;

оригінали документації із землеустрою, технічної документації з оцінки земель, які згідно з цим Законом є підставою для внесення таких змін (крім випадків зміни виду використання земельної ділянки в межах певної категорії земель, що згідно з цим Законом не потребує розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки);

документацію із землеустрою, на підставі якої вносяться зміни до відомостей Державного земельного кадастру, у формі електронного документа (крім випадків внесення відомостей про зміну виду використання).

5. Державний кадастровий реєстратор, який здійснює ведення Поземельної книги, протягом чотирнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви вносить до Поземельної книги інформацію про зміну відомостей про земельну ділянку або надає мотивовану відмову у внесенні таких відомостей.

6. Відмова у внесенні до Поземельної книги змін до відомостей про земельну ділянку надається у разі, якщо:

земельна ділянка розташована на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора;

із заявою звернулася неналежна особа;

подані документи не відповідають вимогам законодавства;

заявлені відомості вже внесені до Поземельної книги.

Зміна найменування акціонерного товариства у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство не є підставою для відмови у внесенні до Поземельної книги змін до відомостей про земельну ділянку.

У разі надання відмови з підстави, визначеної абзацом другим цієї частини, заявнику повідомляється найменування та адреса органу, до повноважень якого належить внесення змін до відомостей про відповідну земельну ділянку.

kodeksy.com.ua

О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном земельном кадастре» относительно отмены платы за внесение сведений в Государственный земельный кадастр и изменений в них

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр» щодо скасування плати за внесення відомостей до Державного земельного кадастру та змін до них

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 8, ст. 61; 2014 р., N 6 — 7, ст. 80; із змінами, внесеними Законом України від 14 травня 2013 року N 233-VII ) такі зміни:

1) абзац п’ятий частини четвертої статті 24 виключити;

2) абзац п’ятий частини четвертої статті 26 виключити;

абзац п’ятий частини третьої виключити;

у частині восьмій слова «безпосередньо встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами» виключити;

4) абзац п’ятий частини другої статті 29 виключити;

5) у статті 40 слова «а також за рахунок справляння плати за внесення відомостей до Державного земельного кадастру, внесення змін до них, надання відомостей з Державного земельного кадастру» виключити;

6) текст статті 41 викласти в такій редакції:

«1. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру, внесення змін до них здійснюються безоплатно.

2. За надання відомостей з Державного земельного кадастру справляється плата, крім випадків, встановлених цим Законом.

3. Надання відомостей з Державного земельного кадастру за зверненням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування здійснюється безоплатно.

4. Перелік, розміри, порядок справляння плати встановлюються Кабінетом Міністрів України».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

search.ligazakon.ua

Основні положення Закону України «Про Державний земельний кадастр»

Роль і місце кадастру в сучасному суспільстві постійно зростають.

Вирішення проблем сталого розвитку регіонів, екологічної безпеки довкілля, охорони земель та їх раціонального використання, оптимізація землеустрою, визначення правових відносин щодо землі та іншого нерухомого майна потребують всебічного кадастрового забезпечення. Як свідчить світовий досвід, кадастрово-реєстраційні системи відіграють важливу роль у сфері управління нерухомістю, оподаткування та іпотечного кредитування, інформаційного та правового забезпечення ринку нерухомого майна, тощо. Більше того, кадастрово-реєстраційні системи є обов’язковим атрибутом економіки всіх без винятку економічно розвинутих країн.

Рис. Роль і місце кадастрового забезпечення

Важливою передумовою запровадження в Україні сучасного земельного кадастру є розробка та прийняття законодавчого та нормативно-методичного забезпечення, яке базувалося б на єдиній концепції і повною мірою відповідало сучасним вимогам до кадастрово-реєстраційної діяльності та враховувало позитивний світовий досвід.Україна протягом багатьох років залишалася єдиною країною на пострадянському просторі, де до липня 2011 року не було прийнято закон про кадастр. Закон України „Про державний земельний кадастр” є основним нормативно-правовим документом у галузі земельно-кадастрової діяльності. Концептуальними засадами для подальшої розробки нормативного та методичного забезпечення є наступні аспекти.

І. Кадастр в Україні повинен бути державним.

Гарантування державою достовірності прав на землю та на інші об’єкти нерухомого майна, а також гарантування достовірності та актуальності даних державного земельного кадастру, забезпечення їх належного захисту від несанкціонованого доступу можливе лише за умови ведення кадастру державними органами. Відомості та документи державного земельного кадастру є державним інформаційним ресурсом. Чинним законодавством передбачається, що функції по веденню державного земельного кадастру належать до повноважень центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів. Ведення державного земельного кадастру сільськими, селищними та міськими радами в межах населеного пункту практично неможливе через цілий ряд проблем (фахівці, ліцензійне програмне забезпечення, захист інформації, телекомунікації, неможливість інтеграції в єдину державну систему майже 30 тисяч локальних кадастрів). А хто вестиме кадастр за межами населених пунктів, особливо в ситуації, коли ці межі ще не визначені?

ІІ. Реєстрація прав на нерухоме майно та їх обмежень здійснюється у складі державного земельного кадастру.

Ця норма законодавчо встановлена Законом України „Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень”. Реалізація цього положення дасть можливість уникнути ведення двох паралельних автоматизованих інформаційних систем (кадастрової і реєстраційної ) і таким чином запобігти дублюванню робіт та інформації. Основним механізмом реалізації такого підходу є відповідна організація бази даних кадастрово-реєстраційної системи, яка містить інформацію про місцезнаходження земельних ділянок, їх геодезичні та геометричні характеристики. Цільове призначення, якісні характеристики ґрунтів та земельні поліпшення, грошову нормативну та експертну оцінку, а також дані про правовий режим земельних ділянок. Включаючи права власності, оренди, іпотеки, сервітути та інші обмеження й обтяження щодо використання земельної ділянки та розпорядження нею. Тільки такий підхід дасть можливість реалізувати модель „одного вікна” по наданню послуг громадянам та юридичним особам.

ІІІ. Трьохрівнева модель ведення кадастру.

Ведення державного земельного кадастру здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів на місцевому, регіональному та загальнодержавному рівнях.

IV. На місцевому рівні державний земельний кадастр повинен вестися в межах кадастрового (реєстраційного) округу.

Ця норма встановлена Законом України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень”. Кадастровий округ створюється в межах району, міста обласного значення, міст Києва та Севастополя. При цьому база даних та кадастрові плани для району ведуться в розрізі села, селища, міста районного значення, а також для земель за межами населених пунктів.

V. Повинен бути єдиний кадастр земельних ділянок та об’єктів нерухомого майна.

В єдиній базі даних буде зосереджена інформація як про земельні ділянки, так і про будівлі та споруди (їх частини), що на ній розташовані. Реалізація цього положення дасть можливість уникнути проблеми ведення двох паралельних кадастрових систем, а саме: системи державного земельного кадастру (ведуть органи Держкомзему) та системи кадастру будівель, споруд та їх частин (установи БТІ), і зосередити всю інформацію про земельні ділянки та об’єкти нерухомості в єдиній кадастровій системі з інтегрованою базою даних. Основна частина інформації про будівлі та споруди буде формуватись в процесі кадастрових зйомок і тільки частина інформації надаватиметься установами БТІ. Необхідність такого підходу до формування кадастрових баз даних зумовлена багатьма чинниками, в тому числі і світовим досвідом. Земельна ділянка та будівлі і споруди, які на ній розташовані, являють собою єдиний майновий комплекс, який у багатьох випадках розглядається як єдиний об’єкт нерухомого майна і єдиний об’єкт права.

VI. Інтегрована база даних державного земельного кадастру.

База даних єдиної автоматизованої системи державного земельного кадастру повинна включати базу даних державного кадастрового обліку земельних ділянок та іншого нерухомого майна, а також реєстр речових прав та реєстр заяв. База даних державного кадастрового обліку земель містить відомості в текстовому (атрибутивному) та графічному вигляді (індексні карти та кадастрові плани) з даними кадастрового обліку земельних ділянок та іншого нерухомого майна і забезпечує узагальнення цих даних за встановленою формою. Текстові відомості бази даних обліку земель включають реєстр територіальних зон, реєстр земельних ділянок, реєстр будівель та споруд, реєстр власників і користувачів земельних ділянок та іншого нерухомого майна, реєстр правовстановлюючих документів.

VII. Автоматизована система державного земельного кадастру (кадастрово-реєстраційна система).

Ведення державного земельного кадастру здійснюється засобами єдиної автоматизованої системи державного земельного кадастру, яка являє собою корпоративну мережу автоматизованих інформаційних систем ведення земельного кадастру на місцевому, регіональному та загальнодержавному рівнях, що розробляються за єдиними технічними вимогами, забезпечують формування і оброблення уніфікованих електронних документів земельно-кадастрової інформації та підтримують обмін інформації в уніфікованих форматах даних і базуються на широкому застосуванні ГІС-технологій.

VIII. Обов’язковість державного кадастрового обліку всіх земельних ділянок у межах території України.

Ведення державного земельного кадастру повинно базуватись на принципі повноти обліку всіх земельних ділянок кадастрового округу. Кадастрова база даних повинна охоплювати всі земельні ділянки в межах території ведення кадастру, визначеного індексною картою, і завжди бути в актуальному стані. На кадастровому плані не повинно бути „білих плям”. Такий підхід дасть змогу контролювати баланс площ відповідних територій.

studopedia.ru

Останні матеріали


1. Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється при її формуванні шляхом відкриття Поземельної книги на таку ділянку.

ЗСУ: Поземельна книга – це документ, який є складовою частиною Державного земельного кадастру та містить відомості про земельну ділянку, обмеження на використання земельної ділянки, суб’єктів прав на земельну ділянку та правовстановлюючі документи, а також дані про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, її цільове призначення, склад земельних угідь. Поземельна книга є власністю держави.

Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється шляхом відкриття на неї Поземельної книги. Порядки ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 № 1021.

Поземельна книга має формат А4 (210 х 297 міліметрів). Територіальний орган Держземагентства забезпечує зберігання поземельних книг з метою запобігання їх викраденню, втраті, знищенню або пошкодженню. Відповідальність за організацію зберігання поземельних книг несе керівник територіального органу Держземагентства згідно із законодавством. Поземельні книги зберігаються довічно.

Номер Поземельної книги відповідає кадастровому номеру земельної ділянки. Інструкція з внесення відомостей до Поземельної книги затверджується Держземагентством.

У даний час, Поземельна книга відкривається та ведеться на кожну земельну ділянку:

у паперовому вигляді — територіальними органами Держземагентства;

в електронному вигляді — операторами — структурними підрозділами державного підприємства «Центр державного земельного кадастру», яке є адміністратором автоматизованої системи державного земельного кадастру, які мають доступ та вносять відомості до автоматизованої системи державного земельного кадастру (далі — автоматизована система), формують з її використанням аркуші Поземельної книги та аркуші витягів з неї, перевіряють результати робіт із землеустрою в електронному вигляді, дані про які містяться в файлі обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (далі — обмінний файл).

Автоматизована система є інформаційною системою, що містить відомості про правовий режим земель, державну реєстрацію земельних ділянок, кадастрове зонування, кадастрові зйомки, бонітування ґрунтів, економічну оцінку земель, грошову оцінку земельних ділянок, а також про кількісний облік земель та їх якість.

Поземельна книга у паперовому вигляді зберігається у територіальному органі Держземагентства за місцем розташування земельної ділянки.

Поземельна книга в електронному вигляді ведеться у складі автоматизованої системи та формується на підставі даних обмінного файла та електронних (цифрових) зображень документів, отриманих від територіальних органів Держземагентства.

До Поземельної книги в електронному вигляді додається електронне (цифрове) зображення документів, які стали підставою для внесення відомостей до (надання відомостей з) неї, державного акта на право власності на земельну ділянку або на право постійного користування земельною ділянкою (далі — державний акт).

Поземельна книга в паперовому вигляді складається з аркушів, які формуються з використанням автоматизованої системи.

До Поземельної книги в паперовому вигляді додаються всі документи, які стали підставою для внесення відомостей до (надання відомостей з) неї.

Одночасно з внесенням відомостей до Поземельної книги робляться записи у Книзі записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі.

Поземельна книга вважається відкритою після зазначення кадастрового номера земельної ділянки і дати її відкриття на титулі Поземельної книги, що завіряється підписом посадової особи, скріпленим печаткою територіального органу Держземагентства.

Дата відкриття Поземельної книги є датою державної реєстрації земельної ділянки.

Відомості із зазначенням дати вносяться до розділів Поземельної книги у паперовому вигляді посадовою особою територіального органу Держземагентства, яка має вищу освіту за спеціальністю «землевпорядкування та кадастр» і уповноважена в установленому Держземагентством порядку вести державний реєстр земель на рівні району, міста обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення, мм. Києва та Севастополя.

Записи до розділів Поземельної книги вносяться державною мовою розбірливо чорнилом чи кульковою ручкою синього або чорного кольору. На підтвердження кожного запису в Поземельній книзі формується з використанням автоматизованої системи аркуш Поземельної книги, який засвідчується підписом посадової особи та скріплюється печаткою територіального органу Держземагентства. Не завірений підписом і не скріплений печаткою запис вважається недійсним.

Структура Поземельної книги в електронному вигляді, форма передачі відомостей територіальними органами Держземагентства операторам для внесення відомостей до неї, порядок взаємодії територіальних органів Держземагентства та операторів під час її ведення затверджуються Держземагентством.

Відповідальність за достовірність, повноту та актуальність відомостей поземельних книг у паперовому та електронному вигляді покладається на заступника керівника територіального органу Держземагентства, відповідального за ведення державного реєстру земель.

У разі зміни меж, поділу земельної ділянки або об’єднання кількох земельних ділянок Поземельна книга на кожну земельну ділянку закривається із зазначенням дати її закриття на титулі Поземельної книги, що засвідчується підписом посадової особи та скріплюється печаткою територіального органу Держземагентства.

У разі втрати Поземельної книги:

у паперовому вигляді — відновлення здійснюється за даними її електронного вигляду;

в електронному вигляді — відновлення здійснюється за даними резервної копії бази даних автоматизованої системи, а у разі її відсутності — за її даними у паперовому вигляді.

2. Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється за місцем їх розташування відповідним Державним кадастровим реєстратором територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів в містах Києві та Севастополі, містах республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення, районі.

Коментована норма встановлює загальне правило щодо ділянок здійснення державної реєстрації земельних ділянок за місцем їх розташування відповідним державним кадастровим реєстратором територіального органу центрального органу.

Див. додатково коментар до статті 6.

3. Державна реєстрація земельних ділянок здійснюється за заявою:

особи, якій за рішенням органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування надано дозвіл на розроблення документації із землеустрою, що є підставою для формування земельної ділянки при передачі її у власність чи користування із земель державної чи комунальної власності, або уповноваженої нею особи;

власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності (у разі поділу чи об’єднання раніше сформованих земельних ділянок) або уповноваженої ними особи;

органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування (у разі формування земельних ділянок відповідно державної чи комунальної власності).

За загальним правилом, державна реєстрація земельних ділянок здійснюється за заявницьким принципом за бажанням заінтересованої особи. Коментована стаття містить вичерпний перелік осіб, котрі мають право подавати заяви про державну реєстрацію земельних ділянок.

У даний час зразок заяви є наступним:

(назва територіального органу Держкомзему)

(П.І.Б фізичної особи/найменування юридичної

особи — набувача земельної ділянки)

(назва, серія, номер документа, що посвідчує фізичну

особу набувача земельної ділянки або свідоцтва

про реєстрацію юридичної особи)

(місце проживання фізичної

особи або місцезнаходження

(ідентифікаційний номер(код) або податковий номер)

(ПІБ представника набувача земельної ділянки

у разі наявності)

(назва, серія, номер документа, що підтверджує

повноваження представника у разі наявності

(номер контактного телефону заявника)

ЗАЯВА

про державну реєстрацію земельної ділянки та державного акта

або договору оренди земельної ділянки

Відповідно до Земельного кодексу України та Постанови «Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі» та на підставі ___________________________________________________________________________

(відомості про підставу виникнення права)

(найменування органу, яким прийнято документ

дата прийняття, номер документа)

прошу надати послуги з реєстрації земельної ділянки та ___________________________

(назва документ, що реєструється)

(ПІБ фізичної особи, найменування юридичної особи – набувача земельної ділянки)

(цільове призначення земельної ділянки)

площею _______ га, яка розташована за адресою: _______________________________

визначений кадастровий номер земельної ділянки: _______________________________

вид обмеження (обтяження) у використанні земельної ділянки ______________________

(відомості про документ, що посвідчують обмеження (обтяження)

(найменування органу, яким прийнято документ, дата прийняття, номер)

Додаткові відомості _________________________________________________________

Додатки до заяви (наявні відмітити):

Заявник: ________________ _____________ “___” _____________ 20__ р.

Заяву прийняв:

__________ ___________ _______________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

Дата прийняття заяви: “____”_____________ 20__ p.

Обліковий номер заяви: ЗВ-

У перспективі, форма заяви має бути встановленою центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

4. Для державної реєстрації земельної ділянки Державному кадастровому реєстратору, який здійснює таку реєстрацію, подаються:

заява за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів;

оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки;

документація із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документа;

документ, що підтверджує оплату послуг з державної реєстрації земельної ділянки.

Заява з доданими документами надається заявником особисто чи уповноваженою ним особою або надсилається поштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Коментована норма встановлює вичерпний перелік документів, що мають подаватися для державної реєстрації земельної ділянки Державному кадастровому реєстратору.

Варто відзначити, що до заяви, крім оригіналу документації із землеустрою у паперовому та електронному вигляді, має бути також доданий документ про оплату послуг з державної реєстрації земельної ділянки.

Порядок надання послуг з державної реєстрації земельних ділянок також врегульовується Законом України «Про адміністративні послуги».

Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 № 835 врегульовано порядок надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг, а також розмір плати за них.

Оплата послуг здійснюється шляхом попереднього перерахування коштів через банки та/або відділення поштового зв’язку. Підтвердженням оплати послуги є платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи відділення поштового зв’язку. Повернення коштів за ненадані послуги здійснюється на підставі заяви фізичної або юридичної особи та копії платіжного доручення або квитанції з відміткою банку чи відділення поштового зв’язку.

Держземагентство та його територіальні органи залучають у разі неможливості виконання окремих етапів надання послуг самостійно до їх виконання державне підприємство «Центр державного земельного кадастру» для:

 • §державної реєстрації земельної ділянки;
 • §державної реєстрації державного акта на право власності на земельну ділянку, державного акта на право постійного користування земельною ділянкою;
 • §державної реєстрації права власності на земельну ділянку в разі набуття її на підставі цивільно-правового договору щодо відчуження земельної ділянки або свідоцтва про право на спадщину;
 • §державної реєстрації договору оренди (суборенди) земельної ділянки (її частини) та відповідних змін до нього, договору про розірвання договору оренди (суборенди) земельної ділянки;
 • §державної реєстрації договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення та відповідних змін до нього, договору про розірвання договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення;
 • §державної реєстрації обмежень у використанні земельної ділянки, земельного сервітуту, емфітевзису і суперфіцію, їх зміни (припинення);
 • §заміни державного акта на право власності на земельну ділянку або державного акта на право постійного користування земельною ділянкою у разі добровільного звернення громадян та юридичних осіб відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2009 р. № 439 або видачі державного акта на право власності на земельну ділянку або державного акта на право постійного користування земельною ділянкою замість втраченого (пошкодженого);
 • §видачі витягу з Поземельної книги;
 • §перевірки файла обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файла).
 • Оплата робіт зазначеного підприємства проводиться на рівні собівартості послуг, яка визначається відповідно до Методики визначення собівартості платних адміністративних послуг, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 66.

  Плата за надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами платних адміністративних послуг щодо державної реєстрації земельних ділянок у 2012 році скасована, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 808 від 06.08.2012.

  Заявнику надається право подати заяву з доданими документами надається особисто, з уповноваженою ним особою або надіслати заяву поштою.

  Передача заяви із документами поштою здійснюється цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. Відправка цінного листа передбачає наступні етапи:

  • §знайти будь-яке поштове відділення та принести до нього заяву з документами, які потрібно надіслати;
  • §підібрати конверт, що відповідає розміру документів (мінімальний розмір листа: 110 х 220 міліметрів або 114 х 162 міліметрів, максимальний розмір: 229 х 324 міліметрів);
  • §слід попросити працівників пошти зважити лист – вага відправлення не повинен перевищувати 100 грам;
  • §конверт слід підписати (необхідно вказати точні адреси та прізвища, імена, по батькові відправника та одержувача; у лівому верхньому кутку конверта необхідно вказати прізвище, ім’я, по-батькові відправника (найменування юридичної особи), його індекс та поштову адресу; у правому нижньому кутку конверта слід вказати найменування територіального органу Держземагентства, що має здійснити державну реєстрацію земельної ділянки, його адресу, в тому числі поштовий індекс);
  • §у правому верхньому куті на конверті слід вказати суму, в яку оцінюється лист (вартість документації із землеустрою за договором на проведення відповідних робіт) – у разі втрати або пошкодження листа відправнику виплатять компенсацію (від оголошеної цінності залежить розмір оплати за відправлення листа);
  • §заповнення опису (слід перерахувати всі документи, які відправляються – найменування, дату написання або інші характерні ознаки, за якими можна буде їх відрізнити; також необхідно вказати загальну цінність цих документів (вона повинна збігатися з тією, яку вказали на конверті) і поставити підпис відправника внизу опису; опис заповнюється у двох примірниках);
  • §не запечатаний лист з описами і документами передається працівникові пошти – після передачі працівник пошти ставить печатку на обидва примірника опису, один примірник передається відправнику, а другий вкладається в лист і конверт запечатується;
  • §слід оплатити пересилання листа (після оплати слід забрати касовий чек та зберігати до моменту доставки листа адресату) – з цього моменту лист з оголошеною цінністю буде вважатися прийнятим до пересилання.
  • Адреса на конверті пишеться в зворотному порядку: спочатку вулиця, будинок, потім місто. Слід розбірливо і чітко вказувати поштовий індекс одержувача – це допомагає значно прискорити доставку листа.

   5. Державний кадастровий реєстратор, який здійснює державну реєстрацію земельних ділянок, протягом чотирнадцяти днів з дня реєстрації заяви:

   перевіряє відповідність документів вимогам законодавства;

   Див. коментар до статті 22.

   за результатами перевірки здійснює державну реєстрацію земельної ділянки або надає заявнику мотивовану відмову у державній реєстрації.

   Коментована норма визначає порядок дії державного кадастрового реєстратора підчас розгляду заяви про державну реєстрацію земельної ділянки. На протязі 14 днів після одержання заяви він зобов’язаний, по-перше, здійснити перевірку відповідності поданих документів вимогам законодавства і, перш за все, Закону України «Про Державний земельний кадастр» та прийнятим у його розвиток нормативно-правовим актам, а також прийняти рішення про державну реєстрацію земельної ділянки або мотивовану відмову у державній реєстрації.

   6. Підставою для відмови у здійсненні державної реєстрації земельної ділянки є:

   Коментована норма містить вичерпний перелік підстав для відмови у здійсненні державної реєстрації земельної ділянки. Відмова у здійсненні державної реєстрації земельної ділянки з інших, ніж зазначені нижче, причин заборонена.

   розташування земельної ділянки на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора;

   Див. коментар до статті 6 та пункту 2 цієї статті.

   подання заявником документів, передбачених частиною четвертою цієї статті, не в повному обсязі;

   Див. коментар до пункту 4 цієї статті.

   невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

   знаходження в межах земельної ділянки, яку передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини.

   У разі, якщо кадастрові зйомки при підготовці документації із землеустрою під час формування земельної ділянки, що реєструється, або земельних ділянок, що вже зареєстровані, здійснені неякісно, може виникнути ситуація, коли при спробі реєстрації нових земельних ділянок їх межі будуть накладатися на межі вже зареєстрованих ділянок.

   Реєстрація нових земельних ділянок у цьому випадку унеможливлюється до виправлення помилок у Державному земельному кадастрі (див. коментар до статті 37), або до виправлення документації із землеустрою щодо формування земельної ділянки, яка подана на державну реєстрацію.

   7. У разі надання відмови з підстави, визначеної абзацом другим частини шостої цієї статті, заявнику повідомляється найменування та адреса органу, до повноважень якого належить здійснення державної реєстрації земельної ділянки.

   У разі якщо земельна ділянка, що підлягає реєстрації, розташована на території дії повноважень іншого державного кадастрового реєстратора, реєстратор, якому була подана заява, має вказати заявнику точне найменування та адресу того територіального органу земельних ресурсів, до повноважень якого належить здійснення державної реєстрації зазначеної земельної ділянки

   Див. також коментар до статті 6 та пункту 2 цієї статті.

   8. На підтвердження державної реєстрації земельної ділянки заявнику безоплатно видається витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Витяг містить всі відомості про земельну ділянку, внесені до Поземельної книги. Складовою частиною витягу є кадастровий план земельної ділянки.

   Головним документом, що підтверджує завершення державної реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі є витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Витяг містить всі відомості про земельну ділянку, внесені до Поземельної книги, а саме:

  • §кадастровий номер;
  • §площа;
  • §місцезнаходження (адміністративно-територіальна одиниця);
  • §склад угідь;
  • §цільове призначення (категорія земель, вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель);
  • §нормативна грошова оцінка;
  • §відомості про обмеження у використанні земельної ділянки;
  • §відомості про межі частини земельної ділянки, на яку поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки;
  • §кадастровий план земельної ділянки;
  • §дата державної реєстрації земельної ділянки;
  • §інформація про документацію із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки, а також внесені зміни до цих відомостей;
  • §інформація про власників (користувачів) земельної ділянки відповідно до даних про зареєстровані речові права у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;
  • §дані про бонітування ґрунтів.

  Видача витягу при первинній реєстрації земельної ділянки має здійснюватися без справляння плати.

  9. При здійсненні державної реєстрації земельної ділянки їй присвоюється кадастровий номер.

  Див. коментар до статті 16.

  10. Державна реєстрація земельної ділянки скасовується Державним кадастровим реєстратором, який здійснює таку реєстрацію, у разі:

  поділу чи об’єднання земельних ділянок;

  якщо протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове право на неї не зареєстровано з вини заявника.

  Коментована норма встановлює вичерпний перелік підстав, згідно яких державний кадастровий реєстратор може прийняти рішення про скасування державної реєстрації земельної ділянки. Таким підставами є поділ чи об’єднання земельної ділянки (див. коментар до пункту 1 статті 21), або відсутність протягом одного року рішень щодо державної реєстрації речового права на земельну ділянку з вини заявника (у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

  11. У разі скасування державної реєстрації з підстав, зазначених в абзаці третьому цієї частини, Державний кадастровий реєстратор у десятиденний термін повідомляє про це особу, за заявою якої здійснено державну реєстрацію земельної ділянки.

  Коментована норма встановлює загальне правило щодо обов’язку державного кадастрового реєстратора поінформувати заявника, який зареєстрував земельну ділянку, але не забезпечив реєстрацію прав на неї, про скасування державної реєстрації земельної ділянки у десятиденний термін після прийняття відповідного рішення.

  ©Цей матеріал підготовлено експертами Земельної спілки України в рамках спільного проекту Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй та Міністерства юстиції України «Юридичне забезпечення прав і можливостей бідних»

  zem.ua

  Смотрите так же:

  • Налог на прибыль для оэз Налог на прибыль для резидентов ОЭЗ может быть снижен В Госдуму РФ внесены правительственные поправки в Налоговый кодекс, которые регулируют налогообложение в особых экономических зонах. Главная цель налоговых поправок – сохранить уровень налогообложения для резидентов ОЭЗ. Еще в […]
  • Как исправить дату приказа в трудовой книжке Исправления в трудовой Добрый день. Подскажите, пожалуйста, бывают ли какие-то штрафы за исправление в трудовой книжке по месту работы? Ответы юристов (10) Добрый день. Нет, таких штрафов не предусмотрено, если исправления внесены на законных оснвоаниях и соответствуют […]
  • Режим работы нотариуса в краснодаре Нотариусы Краснодар Ниже представлен список нотариусов в выбранной категории. Чтобы посмотреть подробную информацию по конкретному нотариусу, кликните по ФИО нотариуса. Нотариус Сергеева Наталья Николаевна Телефон: +7 (8612) 62-08-27 Адрес: 350063 г. Краснодар, ул. Коммунаров, 8 Часы […]
  • Нотариус на чикина одинцово Нотариусы Одинцово Ниже представлен список нотариусов в выбранной категории. Чтобы посмотреть подробную информацию по конкретному нотариусу, кликните по ФИО нотариуса. Нотариус Божко Андрей Иванович Телефон: +7(495)5961020 Адрес: 143005, Московская область, город Одинцово, ул. Говорова, […]
  • Приказ 822 министерства здравоохранения рф Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. № 822н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях" В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № […]
  • Штраф по правам узбекистан Получи ПРАВА в Ташкенте Таблица штрафов за нарушение ПДД Размер штрафа за нарушение ПДД устанавливается в соответствии с административным кодексом республики Узбекистан. Смотрите так же "Перечень нарушений ПДД, за которые предусмотрено лишение права управления ТС" Данные […]
  • 116 приказ минюста Приказ Министерства юстиции Республики Дагестан от 21.09.2017 № 116-ОД Принявший орган: Органы исполнительной власти РД (ОИВ) Правительство Республики Дагестан Администрация Главы и Правительства Республики Дагестан Портал «Общественный надзор» Республики Дагестан Портал управления […]
  • Изменение закона об ао С 01.07.2016 и с 01.01.2017 вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Должно ли АО привести свой устав в соответствие с действующим законодательством с даты вступления изменений в силу? Если нет, то в какой срок необходимо […]